Glass water wall

Niagara Falls Memorial Medical Center, Niagara Falls, NY

Glass water wall. Niagara Falls Memorial Medical Center. Niagara Falls, NY.

Glass water wall